Medezeggenschap

Het is sinds 1 februari 1982 verplicht om een medezeggenschapsraad te hebben als school. In de medezeggenschapsraad zitten afgevaardigden van de leerkrachten en ouders. De medezeggenschapsraad bespreekt verschillende onderwerpen met betrekking tot het schoolbeleid. Beslissingen van het bestuur van de school moeten eerst kenbaar gemaakt worden aan de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad is bevoegd om alle aangelegenheden die op school spelen te bespreken en daarin te adviseren.

Naast de medezeggenschapsraad hebben we in Volendam een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad: de GMR. Zij werken overkoepelend en iedere school wordt met een ouder en leerkracht vertegenwoordigd in deze raad. De MR komt 3 à 4 keer per jaar bijeen, meestal voorafgaand aan een GMR-vergadering.

Leden van de medezeggenschapsraad worden iedere twee jaar gekozen. De zittingsperiode is in principe twee jaar, tenzij een ouder zich opnieuw verkiesbaar stelt, dan kan deze periode verlengt worden. De leerkrachten worden door de collega’s gekozen.

De medezeggenschapsraad van de Blokwhere bestaat uit de volgende leden:

Namens de ouders:

Niels Prins
Cees Snoek
Lida Zwarthoed

Namens de leerkrachten:

Linda Kras-Tol
Kayleigh Molenaar
Alyssa Veerman-Bond

Ouderraad

De ouderraad staat de leerkrachten bij tijdens verschillende activiteiten op school. Zij vertegenwoordigen alle ouders en helpen bij zaken zoals: Sinterklaasvieringen, Kerstvieringen, innen ouderbijdrage, activiteiten in de laatste schoolweek, hulp bij het afscheid van groep 8 en tijdens schoolreisjes/excursies.

Wij zijn heel blij met de actieve inzet van de ouderraad op onze school. Er wordt geprobeerd om van iedere groep een ouder zitting te laten nemen in de ouderraad. De ouderraad benadert zelf nieuwe kandidaten die de plaatsen innemen van leden die afscheid nemen.

De ouderraad van de Blokwhere bestaat uit de volgende leden:

Erwin Buijs (voorzitter)
Geeske de Jong (penningmeester)
Nancy Voortman
Mariska Kes
Alida Schilder
Liza Keizer-Veerman
Ageeth Bond
Tiny Kras

Verslagen en andere documentatie met betrekking tot de MR en GMR vindt u hier:

Documenten