Verlof & verzuim

Verlof aanvragen

Verlof aanvragen voor uw kind is slechts in een aantal bijzondere situaties mogelijk. De SKOV hanteert hier op alle scholen dezelfde richtlijnen gebaseerd op de richtlijnen van de overheid. Van hun 5e tot en met hun 16e levensjaar zijn kinderen in Nederland leerplichtig en dienen zij naar school te gaan. Hieronder leggen wij in een vraag-en-antwoordstructuur hoe u bij de Blokwhere verlof aan kunt vragen voor uw schoolgaande kind.

Hoe vraag ik extra verlof aan voor mijn kind?

Slechts in bijzondere situaties kunt u bij de directeur van de De Blokwhere terecht om voor uw kind vrij te vragen door een online formulier in te vullen.

Aanvraagformulier extra verlof

Hieronder worden enkele bijzondere gevallen genoemd:

Bij feestelijke gelegenheden in het gezin of familie

Bij feestelijke aangelegenheden wordt van de ouder/verzorger verwacht dat hij/zij dit ruim van te voren aanvraagt door middel van een aanvraagformulier extra verlof. De directeur zal beoordelen of de aanvraag terecht is en zal dit d.m.v. een akkoordverklaring laten weten.

Bij vakantie buiten de schoolvakanties

Als de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders slechts buiten de schoolvakantie met hen op vakantie kan gaan, wordt van de ouder/verzorger verwacht dat hij/zij ruim van te voren het aanvraagformulier extra verlof invult. De directeur mag in uitzonderlijke gevallen slechts toestemming geven voor maximaal 10 dagen (in totaal). De directeur zal beoordelen of de aanvraag terecht is en zal dit middels een akkoordverklaring laten weten.

Mag je je kind buiten de vakanties om mee op vakantie nemen?

In principe zijn ouders van schoolgaande kinderen verplicht zich te houden aan de vakantieperioden die de school vaststelt. Dit heeft te maken met de leerplichtwet. Deze wet kent echter de volgende uitzondering. Volgens de leerplichtwet kunnen kinderen maximaal tien schooldagen vrij krijgen als het door het beroep van één van de ouders niet mogelijk is dat zij tijdens de schoolvakanties met vakantie gaan. Een verzoek hiertoe moet worden ingediend bij de directeur van de De Blokwhere via het aanvraagformulier extra verlof. Die moet beoordelen of 'het beroep op vrijstelling' terecht wordt gedaan.

Hier vindt u de richtlijnen zoals de leerplichtambtenaar van de gemeente die uit de wet heeft geïnterpreteerd.

Verzuim

Volgens de leerplichtwet zijn de leerlingen verplicht alle lessen van hun groep of klas te volgen. De scholen hebben dan ook van hun kant de verplichting om de lessen zoveel mogelijk te geven. U als ouder/verzorger kunt er veel toe bijdra­gen dat uw kind zo weinig mogelijk verzuimt door bijvoorbeeld bezoek aan de (tand)arts, indien mo­gelijk, buiten schooltijd te laten vallen.

U dient zich te realiseren dat uw kind erbij ge­baat is de lessen zoveel mogelijk te volgen, zo­dat er sprake is van een ononderbroken leerproces. Is dit echt niet mogelijk, bijvoorbeeld door ziekte, een bezoek aan een specialist wat alleen onder schooltijd kan of een andere niet te voorkomen oorzaak, dan dient u de school hiervan op de hoogte te brengen. Gebeurt dit niet, dan wordt dit genoteerd als ongeoorloofd afwezig. Als een leerling regelmatig ongeoorloofd afwezig is, wordt hiervan een melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar.

Op verzoek van de ouders kan de school, in overleg met het bevoegd gezag, een leerling vrijstellen van het deelnemen aan bepaalde onderwijsactiviteiten. Hierbij kan gedacht wor­den aan vrijstelling van deelname aan gymnas­tiek naar aanleiding van een rapport van een medicus. In overleg met de ouders, de leer­kracht en het bevoegd gezag wordt dan be­paald welke passende onderwijsactiviteiten daarvoor in de plaats komen.

Ziekmeldingen

Wanneer uw kind ziek of anderszins verhinderd is, kunt u dit tussen 8:00 uur en 8:30 uur telefonisch melden. Natuurlijk kunt u ook een briefje meegeven aan een broertje, zusje of vriendje. Een mailtje of een ziekmelding via Parro is ook mogelijk. Het is van het grootste belang om een kind ziek te melden, omdat we niet kunnen weten of het kind nog onderweg is of thuis. Kinderen die zonder bericht wegblijven, worden genoteerd als “ongeoorloofd afwezig”. Het afmelden geldt ook voor de gym- of zwemles. Met een telefoontje of een briefje laat u weten dat uw kind niet mag of niet kan meedoen met de gymles of niet mag zwemmen. Overbrengen van de boodschap via uw kind(eren) is niet voldoende.