Home / Meer info / Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen


Hoe vraag ik verlof aan voor mijn kind?
Hoe vraag ik extra verlof aan voor mijn kind?
Zijn er mogelijkheden voor overblijven?
Kan ik ook overblijfouder worden?
Waarom moeten ouders bij het overblijven toezicht houden?
Zijn overblijfouders verzekerd als er ongelukken gebeuren?
Mag een kind trakteren op een verjaardag?
Wat als mijn kind één keertje niet mee kan doen met gym of zwemmen?
Wat als mijn kind helemaal niet kan meedoen aan gym- of zwemles?
Hoe zit het met hoofdluis?
Wat kan ik doen om hoofdluis te voorkomen?
Wat te doen als mijn kind ziek is?
Wanneer zijn de vakanties?
Wat gebeurt er als een docent ziek is?
Mag een kind onder schooltijd naar huisarts of tandarts?
Wanneer en waar wordt er gegymd?
Welke kleding moet/mag mijn kind dragen tijdens de gymlessen?
Wanneer en waar wordt er gezwommen?
Welke kleding moet/mag mijn kind dragen tijdens de zwemlessen?
Wat zijn de schooltijden?
Wat doet de school tegen pesten?
Wat moet ik doen als ik het met bepaalde zaken niet eens ben?
Heeft de school een klachtenregeling?
Hoe werkt de klachtenregeling?
Hoe zit het met buitenschoolse opvang?
Wat zijn de regels voor eten en drinken tijdens het speelkwartier?
Kan ik als ouder helpen op school?
Vanaf welke leeftijd mag/moet mijn kind naar school?
Mag ik zelf weten naar welke school mijn kind gaat?
Mijn kind is ingedeeld op deze school, wanneer mag hij/zij nu naar school komen? 
Moet mijn kind van vier per se een hele week naar school?
Kan mijn kind op school leren typen?
Wanneer komt de schoolfotograaf?
Mijn kind zoekt excuusjes om niet naar school te gaan. Wat moet ik doen?
Kan mijn kind van school gestuurd worden?
Wat is de ouderbijdrage en waarom moet ik die betalen?
Wanneer vinden de 10-minuten gesprekken plaats?
Wat is een 10-minuten gesprek?
Wanneer krijgt mijn kind een rapport?
Wat te doen bij Kinderzeer?
Hoe gekozen voor de medezeggenschapsraad?
Wat is/doet de ouderraad?
Wat is/doet de Medezeggenschapsraad ?
Komt er tegenwoordig nog een schoolarts?
Mag mijn kind snoep meenemen naar school?
Heb ik als ouder enige inspraak over het reilen en zeilen op de school van mijn kind?

Hoe vraag ik verlof aan voor mijn kind?
De wet laat heel weinig ruimte toe om schoolverzuim toe te staan slechts in bijzondere situaties kunt u bij de directeur van de school terecht om voor uw kind vrij te vragen. Hieronder worden enkele bijzondere gevallen genoemd:

Bij ziekte van de leerling. Als de leerling ziek is, wordt van de ouder/verzorger verwacht dat hij/zij dit aan de school kenbaar maakt. Even bellen is voldoende.

Bij sterfgevallen in de familie.Als iemand in de familie is overleden en de leerling de school niet kan bezoeken, is een belletje naar de school voldoende.

Bij feestelijke aangelegenheden in het gezin of familie  
Bij feestelijke aangelegenheden (bijv. jubileum van ouders of grootouders) wordt van de ouder/verzorger verwacht dat hij/zij dit ruim van te voren aanvraagt door middel van een aanvraagformulier. De directeur zal beoordelen of de aanvraag terecht is en zal dit d.m.v. een akkoordbriefje laten weten.                                                                                
     
Bij vakantie buiten de schoolvakanties   
Ouders van leerplichtige kinderen moeten zich houden aan de vastgestelde school- vakanties en vrije dagen. Dat geldt ook voor wintersportvakanties, jubilea en familieweekends.

Dat mag hooguit één keer per jaar, voor een periode van ten hoogste 10 dagen. Dat geldt alleen voor ouders die door hun beroep dat schooljaar in geen enkele schoolvakantie met het gezin op vakantie kunnen gaan en die een verklaring van de werkgever kunnen laten zien, waaruit blijkt dat zij inderdaad niet op een ander moment met vakantie kunnen gaan. De directeur van de school neemt in dat geval contact op met de werkgever. Deze is namelijk verplicht ouders met schoolgaande kinderen minimaal twee weken vrijaf te geven in schoolvakanties. Het is verboden toestemming te geven voor vakantie als het gaat om de eerste twee weken na de zomervakantie. 
 
Als de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders slechts buiten de schoolvakantie met hen op vakantie kan gaan, wordt van de ouder/verzorger verwacht dat hij/zij ruim van te voren het aanvraagformulier invult. De school verwacht dat de ouder/verzorger kan aantonen dat hij/zij geen andere mogelijkheid heeft. Van belang bij deze aanvraag is de verklaring van de werkgever waarin hij/zij vermeldt dat de werknemer geen vakantie  kan opnemen tijdens de schoolvakantie. De directeur zal beoordelen of de aanvraag terecht is en zal dit middels een akkoordverklaring laten weten.

In de praktijk betekent dit dat:
 * slechts bij een jubileum van de ouders of grootouders (bijv. 50 jarig huwelijk), waarbij de richtlijnen van de normale cao’s worden aangehouden, is er ruimte voor een kind voor een dag vrij. Voor bijv. een midweek vakantie wordt geen vrij gegeven.
* er geen mogelijkheid is vakanties te verlengen, dus er wordt geen vrij gegeven voor een vertrek op de vrijdag onder schooltijd voor een wintersportvakantie of een terugkomst op maandag na de meivakantie
* de mogelijkheid tot de aanvraag voor een lang weekend onder schooltijd beperkt zijn, bij een jubileum kan de maandag of vrijdag vrij gegeven worden; in alle andere gevallen moet op vrijdag na schooltijd worden vertrokken en wordt het kind op maandag op school verwacht. 

Mochten ouders het leerplichtige kind (kinderen zijn leerplichtig op de eerste schooldag van de maand na de maand waarin zij 5 jaar zijn geworden) toch thuis houden of wanneer het vermoeden bestaat van een niet terechte ziekmelding, dan is de school volgens de leerplichtwet verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De ambtenaar roept de ouders op of gaat bij ze langs, hoort ze en geeft ze bij moedwillig veroorzaakt verzuim een proces verbaal.

De directeur zal beoordelen of de aanvraag terecht is en zal dit d.m.v. een akkoordbriefje laten weten. Als de leerling de school voor een langere periode verzuimt, moet de ouder/verzorger dit door middel van een speciaal formulier bij de gemeente melden. Dit formulier kunt u bij de directeur opvragen.

Naar boven

Hoe vraag ik extra verlof aan voor mijn kind?
Slechts in bijzondere situaties kunt u bij de directeur van de school terecht om voor uw kind vrij te vragen. Hieronder worden enkele bijzondere gevallen genoemd:    

Bij feestelijke gelegenheden in het gezin of familie    
Bij feestelijke aangelegenheden wordt van de ouder/verzorger verwacht dat hij/zij dit ruim van te voren aanvraagt door middel van een aanvraagformulier. De directeur zal beoordelen of de aanvraag terecht is en zal dit d.m.v. een akkoordverklaring laten weten.  

Bij vakantie buiten de schoolvakanties
Als de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders slechts buiten de schoolvakantie met hen op vakantie kan gaan, wordt van de ouder/verzorger verwacht dat hij/zij ruim van te voren het aanvraagformulier invult. De school verwacht dat de ouder/verzorger kan aantonen dat hij/zij geen andere mogelijkheid heeft. Van belang bij deze aanvraag is de verklaring van de werkgever waarin hij/zij vermeldt dat de werknemer geen vakantie  kan opnemen tijdens de schoolvakantie. Naar een dergelijke verklaring wordt zeer kritisch gekeken en er wordt contact opgenomen met de werkgever. De school heeft namelijk de indruk de werkgevers zeer gemakkelijk zo'n verklaring afgeven.   

De directeur mag in uitzonderlijke gevallen slechts toestemming geven voor maximaal 10 dagen.  De directeur zal beoordelen of de aanvraag terecht is en zal dit middels een akkoordverklaring laten weten.

Naar boven

Zijn er mogelijkheden voor overblijven?
Een school is verplicht om een mogelijkheid te scheppen voor het tussen de middag laten overblijven van kinderen. De leerkrachten zijn niet verplicht om toezicht te houden op de overblijvende kinderen. In overleg met de ouders wordt dat toezicht geregeld. De daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de ouders.
Het schoolbestuur heeft een W.A.-verzekering afgesloten i.v.m. mogelijke schade die veroorzaakt wordt tijdens het overblijven.

Op de Blokwhere bestaat de mogelijkheid om uw kind op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag te laten overblijven. Er wordt gestreefd naar vaste overblijfouders. Zij ontvangen daarvoor een (onbelaste) vrijwilligersvergoeding via de administratie van de SKOV.
Per kind wordt per keer een klein bedragje geïnd (€ 1,25) waarmee materiaal en spelletjes worden aangeschaft.
De coördinerende ouders hopen dat de ouders van deelnemende kinderen willen meehelpen in de organisatie van het overblijven. U wordt dan in overleg ingeroosterd voor een overblijfmiddag.Naar boven

Kan ik ook overblijfouder worden?
Dat wordt altijd op prijs gesteld! Mocht u interesse hebben om ook overblijfmoeder of -vader te willen worden, dan horen wij dat graag.

Naar boven

Waarom moeten ouders bij het overblijven toezicht houden?
De leerkrachten zijn niet verplicht om toezicht te houden op de overblijvende kinderen. De ouders moeten dat toezicht in principe zelf regelen en de daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de ouders.

Naar boven

Zijn overblijfouders verzekerd als er ongelukken gebeuren?
Het schoolbestuur is verplicht een WA-verzekering af te sluiten i.v.m. mogelijke schade die veroorzaakt wordt tijdens het overblijven. De regels en afspraken die gelden voor de overblijvende kinderen worden aan de betreffende ouders en hun kinderen bekend gemaakt.

Naar boven

Mag een kind trakteren op een verjaardag?
Uitdelen op school dient beperkt te blijven tot één traktatie. Als traktatie kunt u het beste kiezen voor fruit, een ijse of een zakje chips. Indien chips wordt uitgedeeld, dan zijn dat uitsluitend die kleine zakjes (20/25 gram). Kinderen die jarig zijn gaan niet langs andere groepen en leerkrachten. Indien ze wat lekkers meebrengen voor de andere leerkrachten, wordt dat in de keuken gezet.
Indien u twijfelt, neem dan contact op met de  leerkracht.


Naar boven

Wat als mijn kind één keertje niet mee kan doen met gym of zwemmen?
Als uw kind niet mee kan doen met de gymles of zwemles, dan kunt u dat melden door even een briefje mee te geven of te bellen. Het is niet voldoende als uw kind het zelf mondeling aan de leerkracht doorgeeft!

Naar boven

Wat als mijn kind helemaal niet kan meedoen aan gym- of zwemles?
Alle leerlingen nemen in principe deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten, zoals die worden omschreven in de schoolgids en in het schoolplan van onze school. Op verzoek van de ouders kan de school, in overleg met het bevoegd gezag, een leerling vrijstelling verlenen voor deelname aan bepaalde onderwijsactiviteiten. Hierbij kan gedacht worden aan vrijstelling van gymnastiek naar aanleiding van een doktersrapport  of vrijstelling om deel te nemen aan de godsdienstlessen op grond van principiële bezwaren.  In overleg met de ouders, de leerkracht en het bevoegd gezag wordt dan bepaald welke passende onderwijsactiviteiten daarvoor in de plaats komen.

Naar boven

Hoe zit het met hoofdluis?
Geen enge ziekte, geen besmetting, geen paniek. Het is gewoon een vervelend probleem dat we onder controle moeten houden. Bij ons op school worden in de week na een vakantie door een grote groep ouders alle kinderen in de school gecontroleerd op hoofdluis. Mocht bij een kind hoofdluis worden geconstateerd, dan wordt er contact opgenomen met de ouders. Dit gebeurt op een zeer discrete wijze. Ook wordt die groep nog meerdere keren gecontroleerd door de 'luizenouders'.

Naar boven

Wat kan ik doen om hoofdluis te voorkomen?
U, als ouder, kunt natuurlijk ook het een en ander doen: controleer regelmatig het haar van uw kind.
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de GGD.


Naar boven

Wat te doen als mijn kind ziek is?
Wij stellen het zeer op prijs als u ons telefonisch meldt (8.00 - 8.30 uur) of aan een buurkind een briefje meegeeft, dat uw kind ziek is of om een of andere reden niet naar school kan komen. 
Een email sturen kan natuurlijk ook.

Zonder melding gaan wij er van uit dat een kind nog onderweg is van huis naar school. Wij gaan ons dan zorgen maken omdat er van alles kan gebeuren. Kinderen die zonder bericht van school blijven, worden genoteerd als ‘ongeoorloofd afwezig’.

Naar boven

Wanneer zijn de vakanties?
De vakanties van dit schooljaar vindt u op de pagina Vakanties

Naar boven

Wat gebeurt er als een docent ziek is?
Bij ziekte van een leerkracht wordt gezorgd voor een invaller(ster). Als dit niet lukt, wordt er intern een oplossing bedacht, zodat de leerlingen in ieder geval niet naar huis worden gestuurd.

Naar boven

Mag een kind onder schooltijd naar huisarts of tandarts?
U als ouder/verzorger kunt er veel toe bijdragen dat uw kind zo weinig mogelijk verzuimt door bijv. bezoeken aan tandartsen, indien mogelijk, buiten schooltijd te laten vallen. U dient zich te realiseren dat uw kind erbij gebaat is de lessen zoveel mogelijk te volgen, zodat er sprake is van een ononderbroken leerproces. U helpt daarbij ook de leerkrachten, die bij verzuim van leerlingen extra inspanningen moeten verrichten om de opgelopen achterstand weer teniet te doen. De scholen hebben van hun kant de verplichting om de lessen zoveel mogelijk te geven.

Naar boven

Wanneer en waar wordt er gegymd?

De kleuters hebben lichamelijke oefening op wisselende tijden in de ochtend en in de middag. Ze dragen dan meestal een gympakje of een broekje met een shirtje en gymschoentjes. Indien het weer dat toelaat, wordt er buiten gespeeld.

De groepen 3 t/m 8 gymen op maandag en vrijdag in gymzaal de seinpaal. 

      Naar boven

Welke kleding moet/mag mijn kind dragen tijdens de gymlessen?

De leerlingen zijn verplicht om gymkleding te dragen. Sportschoenen die op straat worden gedragen, mogen in de sportzaal niet worden gebruikt. Sportschoenen met een zwarte zool zijn absoluut niet toegestaan.
 Naar boven

Wanneer en waar wordt er gezwommen?
Groep 3 krijgt één keer per twee weken zwemles in zwembad De Waterdam. 

Naar boven

Welke kleding moet/mag mijn kind dragen tijdens de zwemlessen?

Deze informatie krijgt u in de eerste schoolweek van de groepsleerkracht van groep 3.Naar boven

Wat zijn de schooltijden?
Groepen 1 t/m 8
Maandag Van 08:30 tot 12:00 en van 13:15 tot 15:15
Dinsdag Van 08:30 tot 12:00 en van 13:15 tot 15:15
Woensdag Van 08:30 tot 11:30
Donderdag Van 08:30 tot 12:00 en van 13:15 tot 15:15
Vrijdag Van 08:30 tot 12:00 en van 13:15 tot 15:15

De school opent ‘s morgens om 8.15 uur haar deuren en ’s middags om 13.00 uur. Dit gebeurt op alle scholen in Volendam. Er zijn ouders die hun kinderen op verschillende basisscholen hebben: zo stellen we ze in staat om hun kinderen rustig naar school te brengen.


Naar boven

Wat doet de school tegen pesten?
Pesten op school is een groot probleem voor kinderen die ermee te maken hebben. De meesters en juffen nemen signalen heel serieus. Op school is een pestprotocol aanwezig waarin leerkrachten alle maatregelen kunnen vinden om het pesten tegen te gaan. Het protocol is een verklaring van vertegenwoordigers van de school en de ouders/verzorgers, waarin men heeft afgesproken dat pestgedrag op school niet wordt geaccepteerd, en vervolgens dat het pesten op een bepaalde manier wordt aangepakt. We doen onze best om alle kinderen een veilig gevoel te geven in de klas. Dit betekent dat wij stelling nemen tegen pestgedrag en concrete maatregelen treffen bij voorkomend pestgedrag. Ouders mogen het pestprotocol ook inzien.

Naar boven

Wat moet ik doen als ik het met bepaalde zaken niet eens ben?
Overal kan wel eens iets misgaan of ontstaan misverstanden, dat is ook bij ons op school niet anders. Mocht u het op bepaalde punten niet eens zijn met ons of klachten hebben over de gang van zaken op school, meldt u dat dan in eerste instantie bij de groepsleerkracht van uw zoon of dochter. Samen zoeken wij dan naar een goede oplossing. Indien dit gesprek naar uw mening toch wat onbevredigend is verlopen, dan kunt u altijd contact opnemen met de directie. U kunt ook altijd contact opnemen met één van de leden van de medezeggenschapsraad of de ouderraad. Indien het overleg met de school geen afdoende oplossing biedt, dan kunt u met ons schoolbestuur gaan praten of een beroep doen op de klachtenregeling.

Naar boven

Heeft de school een klachtenregeling?
Vanaf 1 augustus 1998 is het schoolbestuur wettelijk verplicht een algemene klachtenregeling op te stellen voor het primair en voortgezet onderwijs. Deze regeling is alleen van toepassing wanneer u met uw klacht niet ergens anders terecht kan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie immers in goed overleg met betrokkenen worden opgelost. Als dit niets oplevert, kan daarna overleg met de directeur plaatsvinden. Pas wanneer deze handeling niet tot tevredenheid heeft geleid, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. Voor belangstellenden ligt een uitgebreid model van de regeling ter inzage  op school.

Naar boven

Hoe werkt de klachtenregeling?
In eerste instantie wendt u zicht tot de contactpersoon, meestal de directeur van de school. Die verwijst de klager naar de vertrouwenspersoon. Deze gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt of dat de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. De vertrouwenspersoon begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het indienen van de klacht of het doen van aangifte bij politie of justitie. De vertrouwenspersoon verwijst de klager, als het wenselijk of noodzakelijk is naar andere instanties die gespecialiseerd zijn in opvang en nazorg.
Als de vertrouwenspersoon alleen aanwijzingen, maar geen concrete klachten bereiken, kan hij deze ter kennis brengen aan de klachtencommissie of aan het bevoegd gezag.
De vertrouwenspersoon van de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam is:
De heer Johan Bond
0299-320147 (school)

Mevr. Loes Hilgersom-v.d. Wielen
0299-363029 (school)
 
De vertrouwenspersoon van de Blokwhere is:
Mevrouw Petra Kras
Naar boven

Hoe zit het met buitenschoolse opvang?
Voor vragen over de buitenschoolse opvang (BSO) kunt u contact opnemen met 'Majest' tel: 0299-316478.

Naar boven

Wat zijn de regels voor eten en drinken tijdens het speelkwartier?
Donderdag en vrijdag zijn fruitdagen!
Er mag niet gesnoept worden tijdens het speelkwartier. ‘Verantwoorde’ koeken zoals Liga en Sultana zijn toegestaan, evenals wat drinken. Liever geen koeken met chocola of andere zoetigheden! Indien u ook drinken meegeeft, mogen dat alleen niet-koolzuur-houdende dranken of Chocomel zijn. Wat wel kan zijn vruchtensappen, yoghurtdrink, melk e.d. in een beker of een pakje.

Wij proberen ook de afval van het verpakkingsmateriaal terug te dringen. Dat betekent: zoveel mogelijk de koeken in plastic doosjes meenemen en het drinken thuis uit een literpak/fles overgieten in een beker. Zorg er wél voor dat er een naam op staat: op het bakje, pakje of zakje! Hartelijk dank voor uw medewerking.

Naar boven

Kan ik als ouder helpen op school?
Natuurlijk kan dat, heel graag zelfs! Het is belangrijk dat u als ouders nauw betrokken bent bij het wel en wee van uw kind(eren) op school. Kinderen voelen zich beter thuis op school als de ouders een goed contact hebben met de school, als de ouders weten hoe er dagelijks wordt gewerkt, als ze er thuis over praten en er ook rekening mee houden.

Veel ouders zijn actief betrokken bij het onderwijs op onze school. U kunt bij allerlei zaken helpen, een aantal voorbeelden:
 • bij de luizencontrole
 • als leesouder
 • als hulpouder bij handvaardigheid
 • als computerouder
 • begeleiding van excursies
 • bij het organiseren van feesten en sportevenementen
 • het vervoer bij theatervoorstellingen
 • de communie- en vormselvoorbereidingen
 • als schoonmaakouder
 • als overblijfouder
 • bij spelletjesmiddagen
 • bij de voorbereiding van het sint- en kerstproject
 • bij schoolreisjes
 • bij sportdagen

Om de organisatie soepel te laten verlopen en om mogelijke problemen of misverstanden te voorkomen worden met de hulpouders aan het begin van het schooljaar aanwijzingen, afspraken en regels doorgenomen die bij de betreffende activiteit belangrijk zijn. Tijdens de activiteiten zijn de ouders W.A.-verzekerd door het schoolbestuur.

Daarnaast gebeurt het tijdens een schooljaar nog tientallen keren dat om allerlei redenen een beroep op een ouder moet worden gedaan. En, dat mag gerust eens worden gezegd; op onze school kunnen we gelukkig jaarlijks rekenen op een zéér groot aantal bereidwillige ouders. We zijn daarmee uiteraard ontzettend blij! We mogen zelfs stellen dat verschillende dingen binnen de school zonder hulp van deze ouders niet op de huidige wijze te organiseren zouden zijn.

Aan het einde van elk schooljaar organiseren we een medewerkersavond voor alle ouders die zich in het afgelopen schooljaar hebben ingezet voor de school.

Naar boven

Vanaf welke leeftijd mag/moet mijn kind naar school?
Als een kind vier jaar wordt, mag het naar de basisschool, maar op vijfjarige leeftijd is het pas leerplichtig. Voor de ontwikkeling van een kind is het natuurlijk erg belangrijk dat het zo weinig mogelijk onderwijs verzuimt.

Naar boven

Mag ik zelf weten naar welke school mijn kind gaat?
Het schoolbestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs beslist welke kinderen aan onze school worden toegewezen. De school heeft hierin geen enkele zeggenschap.

Naar boven

Mijn kind is ingedeeld op deze school, wanneer mag hij/zij nu naar school komen? 
De ouder(s) worden al in een vroeg stadium uitgenodigd om naar een algemene voorlichtingsavond te komen. Deze vindt doorgaans plaats in de maand mei voorafgaand aan het schooljaar waarin uw kind geplaatst wordt. Belangrijke zaken worden dan al afgesproken met de ouders. Vervolgens worden de ouders en hun kind ongeveer twee maanden voor de vierde verjaardag van het kind opgeroepen om te komen inschrijven en om kennis te maken met de juf en de toekomstige klasgenootjes.

Vroeger mochten de kinderen alleen instromen na de zomervakantie. Tegenwoordig hebben de scholen in Volendam maandelijks één instroomdag. Meestal is dit de eerste maandag van de maand of de eerste maandag na een vakantie. De instroomdata worden door de directies in Volendam gezamenlijk afgesproken en hier wordt niet van afgeweken.

Naar boven

Moet mijn kind van vier per se een hele week naar school?
Indien blijkt dat een hele schoolweek te lang is voor uw kind, kan er gebruik worden gemaakt van een speciale regeling in overleg met de directeur.

Naar boven

Kan mijn kind op school leren typen?
Er zijn drie instellingen die typecursussen voor kinderen in de aanbieding hebben. De meeste leerlingen in Volendam kiezen voor de cursus van het IST, het instituut voor schoolopleidingen toetsenbordvaardigheid. Vaak zijn kinderen heel enthousiast bij inschrijving, maar in de praktijk blijkt het typen best lastig te zijn. Ouders en kinderen moeten dit van tevoren wel goed met elkaar bespreken. Andere firma’s zijn  Scheidegger en Pica. De eerste is aan de prijzige kant en de tweede leidt niet op voor een Rijkserkend examen. De folders voor het IST worden aan de kinderen van de groepen 6 en 7 uitgedeeld en over de twee andere firma’s kunt u op school informatie halen.

Naar boven

Wanneer komt de schoolfotograaf?
Elk jaar worden er schoolfoto’s gemaakt. Dit is in overleg met de ouderraad besproken.
U wordt tijdig op de hoogte gebracht, zodat u rekening kunt houden met de kleding. En als het even kan, houdt de fotograaf rekening met het weer en komt hij/zij op een zonnige dag. Elk jaar wordt in overleg besloten of er naast de gebruikelijke groepsfoto's ook een setje persoonlijke foto's en foto's van broertjes en zusjes gemaakt gaan worden. Ook hiervan wordt u tijdig op de hoogte gebracht.
De fotootjes kunnen tegenwoordig niet meer gebruikt worden bij de aanvraag van een paspoort omdat de eisen hiervoor zijn aangescherpt.
 
Natuurlijk is een en ander geheel vrijblijvend, dus u bent absoluut niet verplicht tot het afnemen van de gemaakte foto’s.


Naar boven

Mijn kind zoekt excuusjes om niet naar school te gaan. Wat moet ik doen?
Soms komt het voor dat een kind regelmatig ziek wordt gemeld. Er kan dan sprake zijn van andere dan alleen maar lichamelijke oorzaken. Het kind kan zich op school niet prettig voelen, het wordt wellicht gepest, heeft onenigheid met de leerkracht of ziet op tegen bepaalde vakken. Soms zijn er ook omstandigheden thuis waardoor een kind min of meer gedwongen wordt niet naar school te gaan. In al deze gevallen is sprake van oneigenlijk verzuim.
Indien u het vermoeden heeft dat uw kind af en toe een excuus zoekt om maar niet naar school te hoeven gaan, is het aan te raden contact op te nemen met de groepsleerkracht en/of de directie van de school. Gezamenlijk proberen we dan tot een oplossing te komen die in het belang is van uw kind. Bij veelvuldige afwezigheid zal de school zelf ook actie ondernemen om de oorzaak daarvan te achterhalen.

Naar boven

Kan mijn kind van school gestuurd worden?
Indien een kind zich ernstig misdraagt, zodat de rust en veiligheid op school worden verstoord, spreken we van wangedrag. Het kind kan dan van school gestuurd worden. Indien deze maatregel van tijdelijke aard is (gedurende enkele dagen of weken), spreken we van schorsing. Schorsing vindt plaats in afwachting van andere maatregelen maar kan ook leiden tot verwijdering. Tijdens de schorsingsperiode zullen gesprekken plaatsvinden met de ouders, leerkracht, directie en schoolbestuur.

Indien de maatregel voorgoed van kracht is, spreken we van verwijdering. De beslissing over verwijdering van een leerling wordt genomen door het schoolbestuur. Voordat tot definitieve verwijdering wordt overgegaan, zal eerst worden geprobeerd een andere school voor de leerling te vinden.

Naar boven

Wat is de ouderbijdrage en waarom moet ik die betalen?
De school mag een ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten en andere zaken die niet tot het gewone onderwijs behoren. De ouderraad stelt in samenspraak met de school de hoogte van de bijdrage vast. Het ouderdeel van de medezeggenschapsraad moet wel instemmen met de hoogte van de bijdrage.
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Het wel of niet betalen van deze bijdrage staat los van de kwaliteit van het onderwijs dat het kind ontvangt. Met andere woorden: de toegankelijkheid van het onderwijs mag niet worden beïnvloed door de ouderbijdrage.
Met de ouderbijdrage worden die extra’s betaald waar de school geen subsidie voor ontvangt zoals bijvoorbeeld:
 • Traktaties bij feestelijke gelegenheden
 • Het Sinterklaasfeest
 • De Paasviering
 • Een broodmaaltijd tijdens de kerstviering
 • De afscheidsavond voor groep 8
 • Versnaperingen e.d.
 • Excursies
 • Activiteiten rond het afsluiten van het schooljaar

De bijdrage heeft overigens een vrijwillig karakter, maar wanneer de ouderraad over beperkte middelen beschikt, zullen diverse leuke activiteiten moeilijker te financieren zijn…

Naar boven

Wanneer vinden de 10-minuten gesprekken plaats?
De 10-minuten gesprekken worden gevoerd na het eerste rapport, soms ook na het tweede en derde rapport. Indien u op een ander tijdstip met de leerkracht van uw kind wilt spreken, kunt u natuurlijk altijd even een afspraak maken.

Naar boven

Wat is een 10-minuten gesprek?
Tijdens dit gesprek kunnen de ouders met de leerkracht nagaan of het kind zijn talenten goed benut, wat de sterke en minder sterke kanten zijn en of er sprake is van echte zwakke punten. Vervolgens is het van belang te weten hoe de school in samenwerking met de ouders kan werken aan achterstanden of problemen al dan niet met inschakeling van deskundigen.

Naar boven

Wanneer krijgt mijn kind een rapport?
In het begin van het schooljaar laten wij u weten wanneer de rapporten voor de groepen 3 t/m 8 worden uitgereikt. Het schoolrapport verschaft informatie omtrent het functioneren van uw kind op het gebied van rekenen en wiskunde, Nederlandse taal, lezen, kennisgebieden, expressie, lichamelijke oefening en het gedrag van uw kind. Het rapport dient als uitgangspunt voor de rapportbespreking.

Naar boven

Wat te doen bij Kinderzeer?
Als kinderen kinderzeer hebben en de wondjes zijn open en vochtig, dan is de kans op besmetting uiterst groot. Het is dan beter om uw kind een tijdje thuis te houden totdat de wondjes goed dicht zijn.

Naar boven

Hoe gekozen voor de medezeggenschapsraad?
Als er een vacature is, wordt er aan de ouders veertien dagen van tevoren gevraagd, wie zich kandidaat wil stellen. Uit de aangemelde ouders wordt door middel van een schriftelijke stemming het nieuwe ouderraadslid gekozen.

Naar boven

Wat is/doet de ouderraad?
De ouderraad is een vertegenwoordiging van alle ouders. Samen met docenten en directie overlegt zij over zaken, die niet direct betrekking hebben op de inhoud van het onderwijs, maar wel op schoolactiviteiten.
De ouderraad houdt zich bezig met zaken als excursies, sinterklaasviering, kerstviering, kerstmaaltijd en activiteiten in de laatste schoolweek. De ouderraad organiseert feesten, zoals Sinterklaas, Kerstmis en Pasen. Daarnaast zorgt de ouderraad ervoor dat het schoolreisje kan plaatsvinden. De raad helpt bij de organisatie van de sportdag en andere evenementen. Een aantal keer per jaar komt de Ouderraad bijeen voor een vergadering.

Naar boven

Wat is/doet de Medezeggenschapsraad ?
De Medezeggenschapsraad (MR) wordt samengesteld uit ouders en leerkrachten en behandelt zaken die te maken hebben met het onderwijs op onze school, zoals bijvoorbeeld bij benoemen van personeel en het plannen van vakantieroosters. Het schoolteam en het schoolbestuur leggen hun plannen voor aan de MR en de MR wordt betrokken bij besluiten van het bestuur die de school aangaan. Dus iedereen die vragen heeft over onderwijskundige zaken op school, kan naar een lid van de raad gaan om uitleg.

De leden van de medezeggenschapsraad hebben zitting voor een periode van twee jaar. Na twee jaar treden alle leden af en wordt een nieuwe verkiezing uitgeschreven. De aftredende leden kunnen zich herkiesbaar stellen.

Naar boven

Komt er tegenwoordig nog een schoolarts?
Eén keer per jaar komt de jeugdarts om de leerlingen te onderzoeken. Daarbij is de aanwezigheid van de ouders zeer gewenst. U wordt van tevoren op de hoogte gebracht van dag en tijdstip waarop uw kind wordt onderzocht.

Naar boven

Mag mijn kind snoep meenemen naar school?
Wij stellen het op prijs als er tijdens een schooldag niet wordt gesnoept, met uitzondering van verjaardagstractaties. In plaats van snoep zijn er vele gezonde alternatieven die in de pauze genuttigd kunnen worden.

Naar boven

Heb ik als ouder enige inspraak over het reilen en zeilen op de school van mijn kind?
Elke ouder kan meehelpen de school nog beter te laten draaien. U kunt uw betrokkenheid tonen door het bieden van praktische hulp bij allerlei lessen, maar ook door mee te praten en mee te beslissen over allerlei schoolse zaken. U krijgt dan de kans invloed uit te oefenen op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. U heeft recht op medezeggenschap. We kennen hiervoor op school twee organen: de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad. Als ouder kunt u zitting nemen in de ouderraad of medezeggenschapsraad van de school. In deze raden kunt u écht meepraten of meebeslissen over de school.

Naar boven