Home / Onze school / Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad


M.i.v. 1 februari 1982 is de Wet Medezeggenschap in werking getreden. Deze wet verplicht alle scholen om een Medezeggenschapsraad in te stellen. In het basisonderwijs bestaat de raad uit ouders en leerkrachten.
De taken en bevoegdheden zijn geregeld in het Medezeggenschapsreglement.
De Medezeggenschapsraad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen.

De medezeggenschapsraad kan voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan het bevoegd gezag (Stichting Katholiek Onderwijs Volendam, het schoolbestuur).
Elk belangrijk besluit dat het bestuur wenst te nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. en vervolgens aan de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). De MR en GMR hebben in een aantal zaken advies- of instemmingsrecht.

Wat bespreken zij zoal?
Onze MR. komt zo’n 3 à 4 keer per jaar bijeen, steeds voorafgaand aan een GMR. - vergadering. In dit orgaan zijn alle basisscholen van Volendam vertegenwoordigd. Ter tafel komen o.a. het vakantierooster, allerlei ontwikkelingen op onderwijskundig gebied, personeelszaken, Weer Samen Naar School, Schoolplan en Schoolgids, financiën, formatie, enz.

Verkiezing MR-leden.
Elke twee jaar kunnen nieuwe leden worden gekozen ter vervanging van (periodiek) aftredende leden.
De leerkrachten kiezen zelf collega’s uit hun midden. Voor de oudergeleding worden verkiezingen uitgeschreven.
De zittingsperiode duurt in principe twee jaar, maar verlenging is mogelijk door herkiesbaarstelling.

Samenstelling MR.
Ouders:
Dhr. Ferdinand de Boer 
Dhr. Jim Kras
Dhr. Henry Schilder

Leerkrachten:
Dhr. John Molenaar 
Mw. Pascal Baarslag
Mw. Linda Kras-Tol
Dhr. Vincent Tol (Adviserend lid)

Vertegenwoordiging in de GMR.
Dhr. Henry Schilder vertegenwoordigt onze school namens de ouders in de GMR.
Namens de leerkrachten van onze school heeft, zie bovenstaande leerkrachten, zitting in de GMR.